WORDT JIJ EIGENAAR VAN DE SPLINTER NIEUWE HYUNDAI i10?

Maak elke dag kans bij een van de Game Palace vestigingen en ontvang een deelnamekaart om mee te doen aan de actie! 

Wordt nu Loyalty lid, spaar punten en vergoot uw kans om de auto te winnen! (Max. 2 deelnamekaarten per dag).

 

Actie voorwaarden “Win een Hyundai I10”

1. Algemeen
1.1    De actie "Win een Hyundai" (de "Actie") wordt uitgeschreven door Casino Game Palace, statutair gevestigd te Heeze.
1.2    Deze actievoorwaarden (de "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de Actie.
1.3    De Actie heeft tot doel de promotie van Casino Game Palace en heeft te gelden als een promotioneel kansspel.
 
2. Duur
De Actie gaat in op speeldag 2 juni 2018 (de "Actieperiode") en vindt plaats in alle vestigingen van Casino Game Palace (de "Vestigingen" en ieder een "Vestiging").
 
3. Actie
3.1 Gasten ontvangen gedurende de Actieperiode bij een bezoek aan een Vestiging van Casino Game Palace per speeldag één (1) deelnemerskaart die ingevuld en in de daarvoor beschikbaar gestelde loterij box gestopt worden (de "Actievoucher").
3.1a Gasten kunnen door deel te nemen aan een aantal door Game Palace georganiseerde evenementen deelnemerskaarten verkrijgen dan wel winnen, namelijk:
1: verkrijgen via de Jackpot Big Win! Namelijk maar liefst 5 deelnemerskaarten
3.2 Deelname aan de Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode.
3.3 Een gast ontvangt minimaal 1 Actievoucher per speeldag, maar kan door het scannen van de loyalty pas meerdere Actievouchers ontvangen. zie 3.1a.
3.3a Een gast kan gedurende de Actieperiode een onbeperkt aantal keer deelnemen aan de Actie.
3.4 Deelname aan de Actie geschiedt als volgt:
3.4.1 De deelnemer vult de benodigde persoonlijke gegevens in op de deelnemerskaart en stopt deze in de loterijbox.
3.4.2 Deelname aan de actie is alleen mogelijk na invulling van de persoonsgegevens van de deelnemer, het emailadres (verplicht) en telefoonnummer van de deelnemer en na accordering van de Actievoorwaarden.
 
4. Trekking
4.1 Op zaterdag dag - maand - jaar zal onder toezicht van de notaris de trekking van de winnaar voor de Hyundai I10.
4.2 Een deelnemer heeft maximaal recht op het winnen van één (1) Hyundai I10.
4.3 Bekendmaking van de trekkingsuitslag vindt plaats in de Vestiging Heeze, op de website van Game Palace en
via social media (de "Trekkingsuitslag").
 
5. Prijzen
5.1 De prijs is één Hyundai i10 - “model” van € 0,00,- incl. BTW (de "Prijs").
5.2 De Prijs zal op zaterdag dag - maand - jaar worden uitgekeerd aan de winnaar. De winnaars zullen hierover schriftelijk of telefonisch bericht ontvangen van Casino Game Palace.
5.3. Indien de ingevulde persoonsgegevens (zie 3.4.2) niet overeenkomen met de persoonsgegevens van het bij de uitkering van de Prijs te overleggen identiteitsbewijs, dan kan Casino Game Palace het recht op de Prijs laten vervallen.
5.4 Alleen de deelnemer die op correcte wijze in het bezit is gekomen van een Actievoucher heeft recht op de Prijs. De deelnemer dient hiervoor minimaal 1 keer een Vestiging van Casino Game Palace te hebben bezocht in de Actieperiode.
5.5 De Prijs kan niet worden ingewisseld voor andere prijzen bij Casino Game Palace. Bij weigering of niet aanvaarding van de Prijs, zal de Prijs niet uitgekeerd worden. Er kunnen geen wijzigingen of aanvullingen op de Prijs worden doorgevoerd, de Prijs is ‘as is'.

 
6. Bescherming van persoonsgegevens
6.1 Persoonsgegevens die Casino Game Palace verkrijgt in het kader van deelname aan deze Actie worden opgenomen in het gegevensbestand van Casino Game Palace en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
6.2 De door deelnemers verstrekte gegevens zullen door Casino Game Palace worden gebruikt voor het bepalen van de winnaar(s), het informeren over (de verstrekking van) de gewonnen Prijs, effectiviteitanalyse van de Actie en – indien hier toestemming voor gegeven is – om de deelnemers op de hoogte te brengen van verdere informatie, acties en aanbiedingen van Casino Game Palace.
 
7. Aansprakelijkheid
7.1 Casino Game Palace is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door deze Actie.
7.2 Casino Game Palace is niet aansprakelijk voor:
a.     eventuele typ-, druk- of zetfouten;
b.     enige schade ontstaan door de Actie;
c.     enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie(voorwaarden).
7.3 Casino Game Palace is niet aansprakelijk voor de door derden te leveren diensten en/of zaken in het kader van deze Actie en de Prijs.
 
8. Slotbepalingen
8.1 Casino Game Palace is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving de Actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de Actie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de Actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.casino-gamepalace.nl/win-actie. Mededeling op de website zal uitblijven in het geval Casino Game Palace met spoed een wijziging van de Actie(voorwaarden) dient te effectueren ten behoeve van een goed en ordelijk verloop van de Actie.
8.2 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Casino Game Palace gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
8.3 Uitgesloten van deelname zijn personen jonger dan 18 jaar, personen met een entreeverbod, medewerkers van Casino Game Palace en eenieder die op enigerlei wijze direct in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie. Tevens is het medewerkers van Casino Game Palace en eenieder die op enigerlei wijze direct in organisatorische zin betrokken is niet toegestaan informatie te verstrekken aan derden die hier op enige wijze voordeel aan kunnen hebben. Ook deelnemers die niet conform de Actievoorwaarden handelen kunnen door Casino Game Palace worden uitgesloten van deelname aan de Actie.
8.4 De Actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen.
8.5 De entreevoorwaarden van Casino Game Palace gelden onverkort, waaronder maar niet beperkt tot de eis van een minimumleeftijd 18 jaar en toegang op vertoon van een geldig identiteitsbewijs.
8.6 In de gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Casino Game Palace.
8.7 Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met – en kennis te hebben genomen van – de Actievoorwaarden als vermeld op de reclame materiaal (posters, flyers etc.) alsmede op www.casino-gamepalace.nl/win-actie
8.8 Voor vragen, suggesties en klachten kunt u tot zeven dagen na einde van de actieperiode een e-mail sturen naar info@casino-gamepalace.nl. U ontvangt binnen uiterlijk 3 weken een reactie van Casino Game Palace.
8.9 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie is de rechter te Heeze bevoegd.
8.10 Casino Game Palace handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.